27 czerwca 2019, GWSH Katowice
ul. Harcerzy Września 3, bud. A, aula A1

Zapisz się już teraz, seminarium rusza za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

WYBRANE PRAKTYCZNE
ASPEKTY DOSTOSOWANIA
PRAWA POLSKIEGO DO RODO

SEMINARIUM

NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Seminarium poprowadzą najlepsi specjaliści od RODO - dr Maciej Kawecki oraz radca prawny Roman Bieda.

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI

Na seminarium omówione zostaną praktyczne aspekty dostosowania prawa polskiego do RODO.

DLACZEGO?

4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy dostosowujące szereg polskich aktów prawnych do RODO („wdrażające RODO”). Zmianie uległo ponad 160 ustaw.

Co się zmieniło? Jak interpretować znowelizowane przepisy?

W czasie praktycznego seminarium w GWSH omówione zostaną wybrane, nowe regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych (tj. znowelizowanych przepisów). Wśród nich te dotyczące:

• Kodeksu pracy,

• Kodeksu postępowania administracyjnego,

• Ustawy o prawach konsumenta,

• Ustawy prawo zamówień publicznych,

• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

• Ustawy o ochronie danych osobowych.


Po każdej części wykładu będzie czas na dyskusje i wymianę poglądów. Prowadzący odpowiedzą na pytania uczestników seminarium. W ramach wykładu poruszona zostanie zarówno tematyka ważna dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Seminarium - dla kogo?

Udział w praktycznym seminarium szczególnie polecamy:

• Inspektorom ochrony danych osobowych,

• Specjalistom ds. ochrony danych osobowych, członkom zespołów IOD,

• Dyrektorom, kierownikom i pracownikom działów kadr (HR),

• Dyrektorom, kierownikom i pracownikom działów zamówień publicznych – po stronie zamawiającego oraz wykonawcy,

• Dyrektorom, kierownikom i pracownikom działów reklamy, e-marketingu, bezpieczeństwa IT,

• Radcom prawny, adwokatom, prawnikom specjalizującym się w zakresie ochrony danych osobowych, zamówieniach publicznych, prawie pracy, e-marketingu.

• Indywidualnym przedsiębiorcom,

• Kierownikom i pracownikom administracji.

Prelegenci

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad krajową reformą ochrony danych osobowych. Kieruje powołaną przez Ministra Cyfryzacji Grupą Roboczą do Spraw Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej. W 2018 r. zajął 23 miejsce na liście najbardziej wpływowych prawników Dziennika Gazety Prawnej.

dr Maciej Kawecki

radca prawny Roman Bieda

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii oraz prawem własności intelektualnej. Od ponad 15 lat zajmuje się negocjowaniem umów IT, doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, marketingu i handlu elektronicznego. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Prelegent na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa IT oraz ochrony danych osobowych.

Program seminarium ( godz. 9.00 - 15.00)

1. Nowe regulacje prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników.

a. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy i pracowników – dane „obowiązkowe” oraz dane dodatkowe.

b. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody pracownika. Zasady zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych od pracowników.

c. Wykorzystanie danych biometrycznych pracownika w celu kontroli dostępu do szczególnie ważnych informacji i do pomieszczeń.

d. Monitoring w miejscu pracy. Monitoring wizyjny/monitoring elektroniczny.

e. Pojęcie innych form monitoringu z których może korzystać pracodawca.

f. Badania trzeźwości pracowników.

g. Przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych.


2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zamówieniami publicznymi.

a. Status zamawiającego i wykonawcy z punktu widzenie RODO.

b. Wykonywanie obowiązków informacyjnych przez Zamawiającego.

c. Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą.

d. Przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z środków ochrony prawnej.

e. Przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji spełnienia przez wykonawcę (podwykonawcę) warunków zatrudnienia personelu. Nowe wymagania dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.


3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

a. Przetwarzanie danych niezbędnych do świadczenia usługi

b. Zasady zbierania zgód na przetwarzanie danych. Ile zgód należy pozyskać by móc legalnie przesyłać informacje marketingowe?

c. Przetwarzanie danych w calu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców.


4.Wykonywanie obowiązków informacyjnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych konsumentów (w tym umowy zawierane na odległość).


5. Zmiany zasad przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem administracyjnym.

a. Realizacja obowiązków informacyjnych

b. Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą – wybrane kwestie.


6. Zasady wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

a. Jak interpretować wymóg udzielania „pisemnych upoważnień”?

b. Czy upoważnienie może zostać wydane wyłącznie „na papierze”?

c. Jak zorganizować i usprawnić system wydania upoważnień.


7. Zastępca inspektora ochrony danych – możliwości wyznaczenia, wymagania, zgłoszenie, statut itp.

DOJAZD

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, ul. Harcerzy Września 3, bud. A aula A1

OPŁATY

Warunki uczestnictwa:

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, a następnie potwierdzenie drogą e-mailową ze strony Organizatora.

2. Rejestrując się Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa w Seminarium.

3. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest wniesienie opłaty rejestracyjnej.

4. Opłatę rejestracyjną należy wnosić na konto GWSH: ING Bank Śląski 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem: „Seminarium oraz Imię i Nazwisko uczestnika”.

5. Opłata obejmuje: uczestnictwo we wszystkich prelekcjach, materiały seminaryjne, przerwy na kawę oraz lunch, certyfikat uczestnictwa.

6. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów.

7. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i do odbioru będzie w dniu seminarium.

8. Istnieje możliwość otrzymania faktury pro-forma. Prośby należy zgłaszać na adres podyplomowe@gwsh.pl

9. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

10. GWSH zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.


II - Wysokość opłaty rejestracyjnej

1. Cena regularna 499 zł

2. Specjalna cena dla wszystkich Absolwentów, Studentów oraz Słuchaczy GWSH -  399 zł


III - Warunki rezygnacji

1. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji (np.: e-mail na adres podyplomowe@gwsh.pl).

2. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona:

a. do dnia 20.06.2019 r. włącznie - zwracane jest 100% opłaty rejestracyjnej

c. po dniu 20.06.2019 r. – Organizator obciąży Uczestnika pełną opłatą rejestracyjną.

3. W przypadku nieobecności na Konferencji, opłata rejestracyjna nie jest zwracana.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że:
- administratorem zebranych danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3 (GWSH);
- mogę korzystać z przysługujących mi zgodnie z  RODO praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym, sprzeciwu, jeśli  nie będzie to sprzeczne  z  innymi przepisami obowiązującego prawa lub regulaminem świadczonej usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie www.gwsh.pl. 


Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: e-mail: podyplomowe@gwsh.pl lub tel. 32 35 70 582