Katedra Prawa i Administracji GWSH w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian.

KONFERENCJA W FORMULE ON-LINE

3 czerwca 2022 (9.00-17.00)

LINK DO KONFERENCJI (TEAMS)


10.00 Inauguracja konferencji – JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

10.15 Słowo wprowadzające – prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, GWSH

10.30 Słowo wprowadzające - dr Dominik Borek, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Panel 1


10.45 dr Dominik Borek, MRPiT, "Pomoc państwa SA.58102 (2020/N). Wsparcie w walce z COVID-19 dla touroperatorów i innych przedsiębiorstw działających w turystyce"

11.00 mgr Andrzej Trojanowski, Najwyższa Izba Kontroli, "Samorządowe programy opieki nad zabytkami jako instrument zwiększania atrakcyjności turystycznej zabytków - uwagi w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli"

11.15 dr Anna Staszewska, GWSH, "Biała Księga Systemu Promocji Turystycznej w Polsce" jako przykład wytyczenia ram prawnych w działaniach promocyjnych

11.30 Dyskusja

12.00 Przerwa


Panel 2


12.15 dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, WPiA UKSW w Warszawie, "Turystyka piesza szlakami granicznymi wzdłuż południowej granicy Polski a COVID-19 – aspekty prawne"

12.30 dr Daniel Wojtczak, GWSH, "Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograniczeń w branży turystycznej"

12.45 dr Krzysztof Sondel, AWF Kraków – Krzysztof Sondel, "Ubezpieczenie turysty jako źródło finansowania akcji ratowniczych w górach"

13.00 dr Dominik Wolski, GWSH, "Ewolucja ram prawnych przewodnictwa górskiego w Polsce"

13.15 Dyskusja


Panel nr 3


13.45 dr Piotr Cybula, AWF Kraków, "Zwroty wpłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów - wsparcie czy wyparcie praw podróżnych?"

14.00 dr Aleksandra Stopowa-Kozioł, GWSH, "Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa przy wprowadzaniu ograniczeń z powodu pandemii w działalności turystycznej"

14.15 dr Katarzyna Płonka-Bielenin, GWSH, "Stan epidemii a organizacja imprez masowych - wnioski i postulaty"

14.30 Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji


KONFERENCJA ON-LINE (platforma Teams)

17 grudnia 2020r., godz. 10.00

Ponadto, celem konferencji jest omówienie zagadnień dotyczących regulacji i statusu prawnego oraz aspektów praktycznych dotyczących zawodów związanych z usługami turystycznymi, m.in. takich jak przewodnicy górscy i turystyczni oraz piloci wycieczek, a także status prawny innych zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką, rekreacją i sportem: instruktor narciarski, instruktor wspinaczki górskiej, instruktor wspinaczki skałkowej, itp. Wymienione zagadnienia mają szczególne znaczenie w kontekście dyskusji toczących się wokół Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce.

Istnieje możliwość zgłaszania innych tematów, wykraczających poza wyżej wymienione, jeżeli tylko mieszczą się w ogólnym nurcie konferencji (tj. są związane z prawnymi i praktycznymi aspektami turystyki i rekreacji).

PATRONAT

Minister Sportu
i Turystyki

cel konferencji

Omówienie problemów pojawiających się na tle prawnych uwarunkowań działalności hotelarskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawnych z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, jak i świadczenia usług hotelarskich na podstawie przepisów prawa prywatnego. W skład omawianych zagadnień wchodzić będą także aspekty dotyczące klasyfikacji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Organizatorzy nie wykluczają jednak możliwości zgłoszenia referatów nie dotyczących działalności hotelarskiej, ale mieszczących się w szeroko pojętym obszarze prawnych uwarunkowań turystyki i rekreacji.Owocem konferencji mają być nie tylko wnioski dotyczące obecnie obowiązujących regulacji prawnych, ale także wskazanie ewentualnych zmian legislacyjnych, jakie potrzebne są w tym zakresie.

PROGRAM

Program – referaty 10-15 min. oraz dyskusja (około 10), przerwy kawowe, przerwa obiadowa

Monografia

Po konferencji zostanie opublikowana interdyscyplinarna, punktowana monografia. W monografii tej znajdą się nie tylko zagadnienia dyskutowane w czasie konferencji, ale także inne z obszaru prawnych uwarunkowań działalności hotelarskiej, a także turystyki i rekreacji. Rozdziały do monografii mogą zgłaszać zarówno osoby prezentujące referaty i jak pozostali uczestnicy konferencji (koszty publikacji pokrywa organizator).

KONFERENCJA W FORMULE HYBRYDOWEJ

W przypadku zaistnienia takiej konieczności z uwagi na sytuację pandemiczną, uczestnicy (w tym osoby prezentujące referaty) zostaną poinformowani o zmianie na formułę on-line z odpowiednim wyprzedzeniem.

15 maja 2022 - zgłoszenie referatu


TERMIN zgłoszenia udziału i referatów

Opłata konferencyjna:

Osoby z referatami – 250 zł, pozostali – 150 zł (tylko uczestnictwo)/ 250 zł (uczestnictwo i publikacja w monografii), studenci i pracownicy GWSH – zwolnieni z opłat (w ramach opłaty organizator zapewnia poczęstunek w przerwach kawowych oraz lunch, organizator nie zapewnia kosztów noclegu, jednak rekomenduje listę hoteli, w których uczestnicy konferencji uzyskają zniżkę).

20 maja 2022

Kwalifikacja referatów do wystąpień

REJESTRACJA

Do zgłaszania referatów zaproszeni są w szczególności pracownicy wszystkich Wydziałów i Katedr GWSH oraz studenci wszystkich kierunków, a także osoby spoza GWSH.


Referaty w formie krótkiego, kilkuzdaniowego streszczenia proszę zgłaszać na adres:

katarzyna.plonka-bielenin@gwsh.pl lub dominik.wolski@gwsh.pl

  • prof. Andrzej Bisztyga
  • dr Katarzyna Płonka-Bielenin
  • dr Dominik Wolski

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMITET NAUKOWY

  • prof. Andrzej Bisztyga
  • prof. Ewa Szewczyk
  • prof. Tadeusz Stanisławski
  • prof. Jerzy Paśnik
  • dr Grzegorz Jankowski
  • dr Katarzyna Płonka-Bielenin
  • dr Dominik Wolski

rejestracja na wydarzenie

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

* Zgoda obligatoryjna

Klauzula informacyjna