Niedziela, 19 września 2021

Kontakt: 32 35 70 601,

lub 32 357 05 00

Miejsce: Bud C, ul. Kostki Napierskiego 38, KATOWICE-PIOTROWICE

Celem warsztatów jest zaprezentowanie aktualnych kierunków rozwoju fizjoterapii pediatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod usprawniania oraz technologii cyfrowych i robotycznych. Fizjoterapia pediatryczna, podobnie jak każda inna domena kliniczna, nieprzerwanie ewoluuje. W efekcie pojawiają się w jej obrębie nowe rozwiązania prowadzące do poprawy jakości życia dzieci z różnymi formami niepełnosprawności. Wiedza na ich temat pozwala skutecznie kierować procesem terapeutycznym oraz tworzyć zintegrowane rozwiązania systemowe w długofalowym procesie usprawniania dzieci dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.


Na warsztatach zostaną zademonstrowane wchodzące na rynek metody fizjoterapeutyczne – metoda Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS), mechatroniczne formy wsparcia chodu (NF Walker, egzoszkielet), nowoczesne sprzęty umożliwiające zabezpieczenie narządu ruchu (zaopatrzenie ortopedyczne) oraz uprawianie sportu (Active Therapy), jak również technologie cyfrowe służące komunikacji alternatywnej.

Nowatorskie trendy w terapii neurorozwojowej – fizjoterapia, ortotyka, mechatronika, komunikacja alternatywna i inne

BEZPŁATNE WARSZTATY

Partnerzy

PRogram i prelegenci

Niedziela, 19 września 2021

9.00-9.45 Nowe trendy w zakresie kompleksowego usprawniania dzieci – prezentacja zmodyfikowanego projektu studiów podyplomowych Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego – dr hab. Małgorzata Matyja, dr Anna Gogola, dr hab. Rafał Gnat


9.45-11.15 Innowacyjność metody DENEMS w usprawnianiu osób z rozwojowymi zaburzeniami neuro-motorycznymi dr hab. Rafał Gnat, dr Anna Gogola


11.30-12.15 Aktualne osiągnięcia techniki w zakresie zabezpieczania narządu ruchu – mgr Piotr Markowicz (Akson), mgr Krzysztof Nowak (Liwcare)


12.30-13.15 Mechatroniczne formy wsparcia chodu (NF Walker, Innowalk) – biomechaniczne, funkcjonalne oraz społeczne korzyści samodzielnego przemieszczania się dzieci z dysfunkcją kończyn dolnychmgr Adam Kołakowski (Eo Funktion), mgr Piotr Wójcik (Eo Funktion)


13.15-14.00 Wykorzystanie nowoczesnych, mechatronicznych technologii w usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego – prezentacja prototypu pierwszego polskiego egzoszkieletu pediatrycznegomgr inż. Mateusz Dyląg, mgr Piotr Woźniak (DreaMotion), dr Anna Gogola


14.15-14.30 Nie mówię, a komunikuję się – nowoczesne technologie cyfrowe wykorzystywane w AAC – mgr Alina Smyczek


14.30-15.00 Aktualne możliwości adaptacji urządzeń do uprawiania sportu dla osób niepełnosprawnych (Active Therapy) – analiza przypadku – mgr Dominik Jonas


Wykładowca akademicki przedmiotów związanych z fizjoterapią wieku rozwojowego. Ponadto jest kierownikiem projektu naukowo-badawczego dotyczącego opracowania egzoszkieletu dla dzieci, diagnostą i terapeutą neurorozwojowym, współtwórcą metody DENEMS, instruktorem specjalistycznych kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy w kraju i za granicą.

dr Anna Gogola

Wykładowca akademicki przedmiotów biomechanika, biomechanika kliniczna, terapia manualna. Jest autorem prac naukowych z dziedziny fizjoterapii w tematyce biomechaniki, biomechaniki klinicznej, kontroli nerwowo-mięśniowej, neurofizjologii, ewaluacji metod diagnostycznych wykorzystywanych w fizjoterapii oraz kilkunastu książek związanych z dziedziną fizjoterapii na język polski. Od 2012 instruktor międzynarodowy I i II stopnia metody Neurac, współtwórca metody Developmental Neuro-Motor Stimulation (DENEMS), prezes Fundacji DENEMS Institute

dr hab. Rafał Gnat

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

INFORMACJA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 19 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu GWSH organizacji dnia otwartego na Uczelni.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.