KONFERENCJA NAUKOWA l17 grudnia 2020r., godz. 10.00

Katedra Prawa i Administracji oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

zapraszają do uczestnictwa w Konferencji Naukowej

PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY TURYSTYKI I REKREACJI

pod patronatem:


10.00 Inauguracja konferencji – JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

10.15 Słowo wprowadzające – prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, GWSH

10.30 Słowo wprowadzające - dr Dominik Borek, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Panel 1


10.45 dr Dominik Borek, MRPiT, "Pomoc państwa SA.58102 (2020/N). Wsparcie w walce z COVID-19 dla touroperatorów i innych przedsiębiorstw działających w turystyce"

11.00 mgr Andrzej Trojanowski, Najwyższa Izba Kontroli, "Samorządowe programy opieki nad zabytkami jako instrument zwiększania atrakcyjności turystycznej zabytków - uwagi w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli"

11.15 dr Anna Staszewska, GWSH, "Biała Księga Systemu Promocji Turystycznej w Polsce" jako przykład wytyczenia ram prawnych w działaniach promocyjnych

11.30 Dyskusja

12.00 Przerwa


Panel 2


12.15 dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, WPiA UKSW w Warszawie, "Turystyka piesza szlakami granicznymi wzdłuż południowej granicy Polski a COVID-19 – aspekty prawne"

12.30 dr Daniel Wojtczak, GWSH, "Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograniczeń w branży turystycznej"

12.45 dr Krzysztof Sondel, AWF Kraków – Krzysztof Sondel, "Ubezpieczenie turysty jako źródło finansowania akcji ratowniczych w górach"

13.00 dr Dominik Wolski, GWSH, "Ewolucja ram prawnych przewodnictwa górskiego w Polsce"

13.15 Dyskusja


Panel nr 3


13.45 dr Piotr Cybula, AWF Kraków, "Zwroty wpłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów - wsparcie czy wyparcie praw podróżnych?"

14.00 dr Aleksandra Stopowa-Kozioł, GWSH, "Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa przy wprowadzaniu ograniczeń z powodu pandemii w działalności turystycznej"

14.15 dr Katarzyna Płonka-Bielenin, GWSH, "Stan epidemii a organizacja imprez masowych - wnioski i postulaty"

14.30 Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji


KONFERENCJA ON-LINE (platforma Teams)

17 grudnia 2020r., godz. 10.00

Ponadto, celem konferencji jest omówienie zagadnień dotyczących regulacji i statusu prawnego oraz aspektów praktycznych dotyczących zawodów związanych z usługami turystycznymi, m.in. takich jak przewodnicy górscy i turystyczni oraz piloci wycieczek, a także status prawny innych zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką, rekreacją i sportem: instruktor narciarski, instruktor wspinaczki górskiej, instruktor wspinaczki skałkowej, itp. Wymienione zagadnienia mają szczególne znaczenie w kontekście dyskusji toczących się wokół Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce.

Istnieje możliwość zgłaszania innych tematów, wykraczających poza wyżej wymienione, jeżeli tylko mieszczą się w ogólnym nurcie konferencji (tj. są związane z prawnymi i praktycznymi aspektami turystyki i rekreacji).

MONOGRAFIA

Po konferencji zostanie opublikowana interdyscyplinarna, punktowana monografia nakładem Wydawnictwa GWSH (red. dr K. Płonka-Bielenin, dr D. Wolski). W monografii tej znajdą się nie tylko zagadnienia dyskutowane w czasie konferencji, ale inne z obszaru prawnych i praktycznych aspektów turystyki i rekreacji. Artykuły do monografii mogą zgłaszać zarówno osoby prezentujące referaty i jak pozostali uczestnicy konferencji (koszty publikacji pokrywa organizator).

ORGANIZATOR

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Katedra Prawa i Administracji

Katedra Turystyki i Rekreacji

MIEJSCE konferencji

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

w Katowicach

Ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

listopad/grudzień 2020

TERMIN zgłoszenia udziału i referatów

Opłata konferencyjna:

250 złotych - aktywni uczestnicy (osoby z referatami)

150 złotych - uczestnictwo

250 złotych - uczestnictwo wraz z publikacją w monografii

studenci i pracownicy GWSH – zwolnieni z opłat


Numer konta: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika, Konferencja naukowa Katedry Prawa i Administracji. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.


listopad/grudzień 2020

Kwalifikacja referatów do wystąpień

Uwaga!!!


Konferencja Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji odbędzie się w formule 100% on-line.

  • dr Katarzyna Płonka-Bielenin
  • dr Dominik Wolski

KOMITET ORGANIZACYJNY

REJESTRACJA UCZESTNICTWA