Katowice VIENNA HOUSE

Sprawdź lokalizację

28-29 maja 2022

Program poniżej

25 prelegentów

W tym 5 prelegentów z Niemiec i Szwecji

200 miejsc

Rejestracja otwarta


Tytuł konferencji: Współczesne trendy w holistycznym leczeniu zaburzeń neurorozwojowych


Conference title: Contemporary trends in the holistic treatment of the neurodevelopmental disorders

Organizatorzy

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa we współpracy z Fundacją Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute

KONFERENCJA ODBYWA SIĘ W JĘZYKU POLSKIM

Celem konferencji jest:


- wymiana profesjonalnych doświadczeń z różnorodnych dziedzin (medycyna, fizjoterapia, komunikacja, inżynieria) składających się na holistyczny obraz leczenia dzieci i młodzieży z rozwojowymi zaburzeniami neuro-motorycznymi w jego najbardziej aktualnym kształcie,

- przegląd wiedzy w wielospecjalistycznym gronie lekarzy, terapeutów, inżynierów oraz przedstawicieli innych, stowarzyszonych dziedzin,

- wypracowanie systemowych rozwiązań, które są w stanie zapewnić dzieciom z zaburzeniami neuro-motorycznymi doświadczanie indywidualnie dostępnej pełni życia.


Konferencji będą towarzyszyć warsztaty praktyczne nie tylko do specjalistów, ale również dla rodziców i dzieci (Rodzice dla Rodziców, Active Therapy, itp.) borykających się z codziennymi problemami zdrowotnymi, psychologicznymi oraz socjalnymi.The aim of the conference:


• exchange of professional experience in various fields (medicine, physiotherapy, communication, engineering) that make up a holistic view of the treatment of children and adolescents with neuro-motor developmental disorders in its most up-to-date shape,

• knowledge review in a multidisciplinary group of doctors, therapists, engineers and representatives of other associated fields,

• developing systemic solutions that are able to provide children with neuro-motor disorders to experience an individually accessible fullness of life.The conference will be accompanied by practical workshops not only for specialists, but also for parents and children (Parents for Parents, Active Therapy, etc.) struggling with everyday health, psychological and social problems.


Wykłady i warsztaty z udziałem zagranicznych prelegentów są tłumaczone na język polski.

Partnerzy

Ramowy program konferencji

Framework program of the conference:

POBIERZ

Sobota / Saturday 28.05.2022

Krzysztof Dowgierd, dr, Katedra Pediatrii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Więcej o prelegencie i wykładzieSesja medyczno-terapeutyczna / Medical-therapeutic session


Chirurgiczne aspekty leczenia ankyloz stawów skroniowo-żuchwowych – indywidualne protezy stawów skroniowo żuchwowych

Surgical aspects of the temporomandibular joint ankylosis treatment – individual prostheses of the temporomandibular joints9.45-10.10Logical approach to neurogenic hip dysplasia - why some type of reconstructive surgeries do not lead to optimal results?

Logiczne podejście do neurogennej dysplazji stawu biodrowego – z jakich powodów niektóre typy operacji rekonstrukcyjnych nie dają optymalnych wyników?

Florian Paulitsch, MD, Behandlungszentrum Aschau GmbH, Aschau im Chiemgau, Germany

Więcej o prelegencie i wykładzie

10.10-10.40


Contemporary standards in pre/post-operative care and physiotherapy

Współczesne standardy w pre-/postoperacyjnej opiece i fizjoterapii

Wencke Ackermann, PT, Behandlungszentrum Aschau GmbH, Aschau im Chiemgau, Germany

Więcej o prelegencie i wykładzie

10.40-11.10


Przerwa kawowa / Coffee break

11.10-11.25


Pros and cons of soft tissue surgery in the treatment of neurodevelopmental disorders

Wady i zalety chirurgii tkanek miękkich w leczeniu zaburzeń neurorozwojowych

Chakravarty Dussa, MD, Behandlungszentrum Aschau GmbH, Aschau im Chiemgau, Germany

Więcej o prelegencie i wykładzie

11.25-11.55


Sławomir Snela, Uniwersytet Rzeszowski, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, prof. dr hab., Jerzy Luszawski, dr, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice, Anna Gogola, dr, Fundacja DENEMS Institute, Jaworzno

Więcej o prelegencie i wykładzie

Komplementarność metod neurochirurgicznych i fizjoterapeutycznych wzmaganiach ze spastycznością

Complementarity of neurosurgical and physiotherapeutic approaches to spasticity treatment

Dyskusja / Discussion

Jerzy Luszawski, dr, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice, Marcin Jarczyk, mgr, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice

Więcej o prelegencie i wykładzie

Własne doświadczenia w interdyscyplinarnym planowaniu procesu leczenia dzieci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego

Own experiences in interdisciplinary planning of the treatment process for children with central nervous system dysfunctions

11.55-12.20

12.20-12.45

12.45-13.00

13.00-13.45

Lunch

Otwarcie konferencji

Wystąpienia: prof. dr hab. Sławomir Snela, doc dr Krzysztof Gieremek i dr Aneta Skworc, dr Anna Gogola i dr hab. Rafał Gnat

9.30-9.45Andrzej Myśliwiec, dr hab., Małgorzata Matyja, dr hab., Iwona Doroniewicz, dr, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice, Daniel Ledwoń, mgr inż., Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Więcej o prelegencie i wykładzie

Sesja technologiczna / Technology session:

OSESEC – System obiektywnego badania i wsparcia wczesnego rozwoju

OSESEC – Obiective System for Evaluation and Support in Early Childhood

13.45-14.10


Dynamiczna pionizacja na nowatorskim urządzeniu wspomagającym jako interwencja w zakresie aktywności fizycznej dla niechodzących dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym

Dynamic standing exercise training in a novel assistive device as a physical activity intervention for children and adolescents with cerebral palsy who are nonambulant

Katarina Lauruschkus, PhD, PT, Department of Health Sciences, Lund University, Sweden

Więcej o prelegencie i wykładzie

14.10-14.50

Przerwa kawowa / Coffee break

14.50-15.05

Paweł Linek, dr hab., Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice

Więcej o prelegencie i wykładzie

15.05-15.35

Aktualne możliwości wykorzystania narzędzi robotycznych w rehabilitacji wieku rozwojowego

Current possibilities of using robotic support in the developmental age rehabilitation

Piotr Woźniak, mgr., DMG Sp. z o.o., Mateusz Dyląg, mgr., ATMAT Sp. z o.o.

Więcej o prelegencie i wykładzie

15.35-16.00

Dyskusja i zakończenie dnia 1 / Discussion and end of Day 1.

16.00-16.20

Elastografia fali poprzecznej w badaniach narządu ruchu populacji pediatrycznej: przegląd krytyczny

Shear-wave elastography in musculo-skeletal system diagnostics for pediatric population – a critical review

Warsztaty dla specjalistów (do wyboru) / Workshops for professionals (optional)

16.30-17.30

Warsztaty / Workshops

1. Warsztaty metody Developmental Neuro-Motor Stimulation / Developmental Neuro-Motor Stimulation method workshop.


Anna Gogola, dr, Rafał Gnat, dr hab., Fundacja DENEMS Institute, Jaworzno


Przeczytaj więcej

2. Statyczna i/lub dynamiczna pionizacja w terapii neurorozwojowe /Static and/or dynamic verticalization in neurodevelopmental therapy.


Adam Kołakowski, mgr, Dariusz Ratajczyk, mgr, EO-Funktion Polska, Złotów


Przeczytaj więcej

3. Współczesne standardy w procesie: badanie pacjenta – dobór optymalnych ortez / Contemporary standards in the process: patient examination – selection of optimal orthoses.


Pavlo Severynenko, mistrz ortotyki, Ewelina Szewczyk, mgr, Ortoconcept, sp. z o.o., Wrocław


Przeczytaj więcej

?

Niedziela / Sunday 29.05.2022

Mirosław Kuta, mgr, Nauczyciel Senior Koncepcji NDT-Bobath

Więcej o prelegencie i wykładzie

Sesja diagnostyczno-terapeutyczna / Diagnostic-therapeutic session:

Koncepcja NDT-Bobath współcześnie

/ The NDT-Bobath concept today

9.00-9.25

Współczesny obraz terapii metodą Vojty jako kompleksowego podejścia do pacjenta

/ A modern image of Vojta therapy as a comprehensive approach to the patient

Małgorzata Fuchs, dr, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Magdalena Półtorak, mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski

Więcej o prelegencie i wykładzie

9.25-9.50

Przerwa kawowa / Coffee break

10.15-10.30

Alina Smyczek, mgr, logopeda, specjalista ACC, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

Więcej o prelegencie i wykładzie

10.30-10.55

Możliwości fizjoterapii w integracji społecznej w zakresie komunikacji pacjentów po zabiegach ortognatycznych

Possibilities of physiotherapy in social integration in the field of communication skills of patients after orthognathic procedures

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Więcej o prelegencie i wykładzie

10.55-11.20

Anna Lipowicz, dr hab., Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Krzysztof Dowgierd, dr, Katedra Pediatrii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Damian Kania, dr, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Andrzej Myśliwiec, dr hab., Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice

Więcej o prelegencie i wykładzie

11.20-11.45

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) jako narzędzie niezależności i uczestnictwa

Agumentative and alternative communication as a tool for independence and participation

Innowacyjność metody DENEMS w usprawnianiu osób z rozwojowymi zaburzeniami neuro-motorycznymi

/ Innovative character of the DENEMS concept in the therapy of the patients with neuro- motor disorders

Anna Gogola, dr, Rafał Gnat, dr hab., Fundacja DENEMS Institute, Jaworzno

Więcej o prelegencie i wykładzie

9.50-10.15

Wpływ czynników na zakres rozwarcia szczęk u dzieci i młodzieży z ankylozą stawu skroniowo-żuchwowego

Influence of factors on the extent of jaw opening in children and adolescents with ankylosis of the temporomandibular joint

Lunch

12.15-13.00

Dyskusja i zakończenie sesji plenarnej / Discussion and end of plenary panel

11.45-12.15

Warsztaty dla specjalistów (do wyboru) / Workshops for professionals (optional)

13:00-14:00 14:15 - 15:15

Warsztaty / Workshops

1. Warsztaty metody Developmental Neuro-Motor Stimulation / Developmental Neuro-Motor Stimulation method workshop.


Anna Gogola, dr, Rafał Gnat, dr hab., Fundacja DENEMS Institute, Jaworzno


Przeczytaj więcej

2. Statyczna i/lub dynamiczna pionizacja w terapii neurorozwojowe /Static and/or dynamic verticalization in neurodevelopmental therapy.


Adam Kołakowski, mgr, Dariusz Ratajczyk, mgr, EO-Funktion Polska, Złotów


Przeczytaj więcej

3. Współczesne standardy w procesie: badanie pacjenta – dobór optymalnych ortez / Contemporary standards in the process: patient examination – selection of optimal orthoses.


Pavlo Severynenko, mistrz ortotyki, Ewelina Szewczyk, mgr, Ortoconcept, sp. z o.o., Wrocław


Przeczytaj więcej

?

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Dodatkowe informacje

Komitet naukowy:


prof. dr hab. Sławomir Snela

dr hab. Rafał Gnat

dr hab. Małgorzata Matyja

dr hab. Andrzej Myśliwiec

dr hab. Paweł Linek

doc. dr Krzysztof Gieremek

dr Anna Gogola

dr Maciej Biały

dr Joanna Cieślińska-Świder

dr Aneta Skworc

dr Krzysztof Dowgierd


Komitet Organizacyjny:


Dariusz Kosiorek – GWSH – przewodniczący dariusz.kosiorek@gwsh.pl

tel. 513 100 211


Anna Włodarz – GWSH

Sprawy organizacyjne, Uczestnicy, Faktury i rozliczenia anna.wlodarz@gwsh.pl

tel. 601 229 709


Paulina Jagosz – GWSH

Wystawcy, Partnerzy, Patronaty

paulina.jagosz@gwsh.pl

tel. 603 991 098
Kontakt dla mediów:


Agnieszka Filipowicz – GWSH

Public relations, Media, Biuro prasowe

agnieszka.filipowicz@gwsh.pl

tel 500 637 407


e-mail: konferencje@gwsh.pl

nr tel. 601 229 709Patronat honorowy

Honorowy patronat nad konferencją objął

JM Rektor dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny

Rejestracja na konferencję

Cena promocyjna dla Studentów i Absolwentów GWSH oraz studentów innych Uczelni przy rejestracji i wpłacie do dnia:

Cena regularna – 750 zł*


Cena promocyjna przy rejestracji
i wpłacie do dnia:

15.04.2022 - 599 zł (2 dni)/299 zł (1 dzień)

05.05.2022 - 649 zł (2 dni)/325 zł (1 dzień)

15.04.2022 - 549 zł (2 dni)/275 zł (1 dzień)

05.05.2022 - 599 zł (2 dni)/299 zł (1 dzień)

Udział w uroczystej kolacji z prelegentami - 189 zł**


* Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo we wszystkich sesjach i warsztatach, koszt materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe (napoje, owoce, słodkie i wytrawne przekąski), smaczne i obfite lunche

** Kolacja odbędzie się w sobotę 28.05. od g. 20.00 do 23.00 w hotelowej restauracji

Proszę wypełnić w przypadku chęci otrzymania faktury:
Warunki uczestnictwa
Opłaty należy wnosić na konto GWSH: 
ING Bank Śląski 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem „V Konferencja MF” oraz imię i nazwisko Uczestnika. 
 Warunki rezygnacji 
1.Rezygnacja z V Międzynarodowej Konferencji Medyczno – Fizjoterapeutycznej bądź Panelu dla Rodziców wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji (listownie bądź mailowo na adres konferencje@gwsh.pl). 
2.Nieodwołanie zgłoszenia lub brak udziału w wydarzeniu nie oznacza rezygnacji z udziału i powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami. 
3.Jeżeli rezygnacja z udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medyczno – Fizjoterapeutycznej lub udziału w Panelu dla Rodziców zostanie złożona: 

- do dnia 28.02 włącznie – zwracane jest 100% opłaty za udział w wydarzeniu

- do dnia 31.03 włącznie - zwracane jest 75% opłaty za udział w wydarzeniu

- do dnia 15.04 włącznie – zwracane jest 50% opłaty za udział w wydarzeniu
- do dnia 30.04 włącznie – zwracane jest 25 % opłaty za udział w wydarzeniu
- po dniu 01.05 Organizator obciąży Uczestnika pełną opłatą za udział w wydarzeniu

Formularz rejestracyjny

Równoległy panel warsztatów dla rodziców (sobota 28.05.2022)

Konferencji towarzyszyć będzie dodatkowe wydarzenie dedykowane rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Warsztaty prowadzone będą przez praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wymagana jest osobna rejestracja na wydarzenie.


Formularz rejestracyjny dla rodziców znajdziesz tutaj.

Dominik Jonas, mgr, Active Therapy

Więcej o prelegencie i warsztacie

Aktywna terapia – nowe podejście, nowe technologie, nowe możliwości

10.30-11.30

Chce nam się żyć – nasze doświadczenia w wychowywaniu niepełnosprawnej córki Mai

Karolina Florek, rodzic dziecka z niepełnosprawnością

Więcej o prelegencie i warsztacie

11.45-12.45

Alina Smyczek, mgr, logopeda, specjalista ACC, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

Więcej o prelegencie i warsztacie

13.00-14.00

Możliwości wykorzystania sprzętu do komunikacji wspomagającej (AAC)

Współczesne standardy w procesie: badanie pacjenta – dobór optymalnych ortez

Pavlo Severynenko, mistrz ortotyki, Ewelina Szewczyk, mgr, Ortoconcept, sp. z o.o., Wrocław

Więcej o prelegencie i warsztacie

14.30-15.30

FORMULARZ REJESTRACYJNY

NA WARSZTATY DLA RODZICÓW

Biorę udział w następujących warsztatach:

Wysokość opłaty za udział w Panelu dla Rodziców (Wydarzenie Towarzyszące) wynosi 75 złotych brutto. Opłaty należy wnosić na konto GWSH: ING Bank Śląski 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem “Panel dla Rodziców” oraz Imię i Nazwisko uczestnika.


Lokalizacja

Uczestnikom zapewniamy specjalne warunki pobytu w Vienna House Easy

- SPRAWDŹ


Vienna House Easy Katowice

Ulica Sokolska 24. 40086 Katowice

www.viennahouse.com


Pobierz broszurę informacyjną

Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa © 2022 - www.gwsh.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.